„Siguran biznis“

Osiguranje od
odgovornosti

Šta i zašto osiguravam?

Želim sigurnost u slučaju da moje poslovanje pričini štetu trećim licima i stvarima trećih lica, koje bi mogle biti prouzrokovane mojim stručnim i profesionalnim greškama nastalim vršenjem delatnosti.

Osiguranje od odgovornosti (u užem smislu) štiti od šteta usled smrti, povreda tela ili zdravlja, kao i oštećenja i uništenja stvari trećeg lica.

Osiguranje od odgovornosti za proizvode štiti od šteta, koje su posledica korišćenja proizvoda, a koje trećim licima, korisnicima proizvoda prouzrokuje povrede tela ili zdravlja, smrt, oštećenje ili uništenje imovine, pod uslovom da je proizvod korišćen na uobičajen način u skladu sa namenom.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

  • Projektanata za greške koje uzrokuju oštećenje ili uništenje osiguranog objekta po projektu osiguranika
  • Stečajnih upravnika za štete nanete učesnicima u postupku stečaja, nastale iz njegovog delokruga poslovanja
  • Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, koje su isključivo finansijske prirode, ukoliko je poštovan zakon
  • Lekara i medicinskog osoblja za štete usled nastanka smrti, povrede tela ili zdravlja

Zašto biram Globos osiguranje?

Zašto biram Globos osiguranje?