Prijava štete

Prijava štete

Postupak prijave štete

Kada nastane osigurani slučaj – šteta osiguranik je dužan da:

 • sve štete prouzrokovane požarom, eksplozijom, provalnom krađom, razbojništvom i sve štete na vozilima po osnovu osiguranja kaska i auto-odgovornosti odmah prijavi nadležnoj službi policije u mestu u kome je nastala šteta;
 • preduzme sve potrebne radnje da se ograniče štetne posledice nastalog osiguranog slučaja;
 • obavesti osiguravača o nastanku štete, telefonom ili lično, Sektoru procene i likvidacije šteta u Beogradu, Zrenjaninski put 11 na telefone +381 11 450 13 01, +381 11 450 13 02, +381 11 450 13 05, u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 14/IV na telefon 021/425-945 ili na mail za štete:
 • dokumentaciju za refundaciju troškova lečenja u inostranstvu po osnovu polisa putnog zdravstvenog osiguranja dostaviti na Poštanski fah 109, Savska 2, Beograd 6, 11000 Beograd
 • ukoliko je prijava učinjena usmeno, telefonom ili na neki drugi način, štetu i pisanim putem prijavi obrascima prijave šteta, koji se mogu preuzeti sa našeg sajta ili u našem najbližem organizacionom delu;
 • do dolaska predstavnika osiguravača ne promeni stanje na mestu štete, osim ako je promena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno sprečavanja povećanja štete. U tom slučaju mora obezbediti merodavne dokaze o uzroku i obimu oštećenja.

Prijava šteta na imovini

U slučaju nastanka štete na imovini, pored opštih napomena datih u postupku prijave šteta, Osiguranik treba da postupi na sledeći način:

Za slučaj provalne krađe ili razbojništva:

 • formirati komisiju i izvršiti popis uz prisustvo predstavnika osiguravača;
 • nakon popisa, nadležnoj službi MUP-a podneti na overu odštetni zahtev sa spiskom ukradenih stvari. Jedan primerak ovog zahteva, overen od strane MUP-a, dostaviti osiguravaču zajedno sa ostalom dokumentacijom;
 • ukoliko se radi o razbojništvu potrebno je dostaviti izjave svedoka;
 • uz prijavu štete dostaviti popisne liste, evidencije predaje pazara, ulazne fakture, presek fiskalne kase, knjigovodstvene kartice i dr.

Za slučaj loma mašina:

 • ukoliko proces proizvodnje zahteva hitno otklanjanje štete osiguranik je dužan obezbediti merodavne dokaze o uzroku i obimu štete (fotografisati predmet štete, sačuvati zamenjene delove i sl.)
 • uz popunjenu prijavu štete dostavlja se zapisnik o izvršenoj defektaži predmeta štete sačinjen od strane ovlašćenog servisa ili ovlašćenog stručnog lica, račun o izvršenoj popravci, radni nalog i dr.

Obrasci za prijavu štete

Prijava nesrećnog slučaja (nezgode)

U slučaju nastanka nesrećnog slučaja (nezgode) osiguranik je u obavezi da:

 • u najkraćem mogućem roku prijavi lekaru radi pregleda i da bez oklevanja preduzme sve potrebne mere radi lečenja, kao i da se pridržava lekarskih saveta i uputstava u pogledu načina lečenja;
 • o nesrećnom slučaju obavesti osiguravača u pisanoj formi, čim mu to zdravstveno stanje dozvoli, popunjavanjem Opšte prijave o nesrećnom slučaju;
 • uz popunjenu prijavu štete (svi podaci u prijavi se moraju čitko popuniti) dostavi svu dokumentaciju navedenu na poleđini Opšte prijave o nesrećnom slučaju.

Obrasci za prijavu štete

Prijava šteta usled nastupanja teže bolesti/hirurške intervencije

U slučaju nastupanja teže bolesti, odnosno nakon izvršene hirurške intervencije, osiguranik je u obavezi da:

 • kada mu to zdravstveno stanje dozvoli, podnese zahtev za naknadu iz osiguranja;
 • uz popunjen obrazac prijave štete priloži kompletnu medicinsku dokumentaciju (od prvog javljanja lekaru do završetka lečenja) i drugu dokumentaciju na zahtev osiguravača.

Obrasci za prijavu štete

Prijava šteta na motornim vozilima

U slučaju nastanka štetnog događaja na vozilu iz osnova kasko osiguranja postupiti na sledeći način:

 • sve štete nastale na osiguranom vozilu obavezno prijaviti policiji radi sačinjavanja zapisnika o uviđaju, odnosno službene beleške;
 • ukoliko je šteta posledica saobraćajne nezgode neophodno je preduzeti sve mere za dalje bezbedno odvijanje saobraćaja, pružiti pomoć ukoliko ima povređenih, zaštititi tragove nezgode do dolaska nadležnog organa za vršenje uviđaja; prikupiti podatke o drugim učesnicima saobraćajne nezgode (vozilima, vozačima, putnicima, svedocima) i njihovim polisama osiguranja
 • odmah, a najkasnije u roku od tri dana po saznanju obavestiti osiguravača o šteti na vozilu radi pregleda vozila i sačinjavanja zapisnika o oštećenju vozila. Ukoliko vozilo nije u voznom stanju procenitelj izlazi na lice mesta (kod osiguranika ili u servis) radi procene. Napominjemo da osiguravač ne može platiti štetu, ukoliko se vozilo popravi bez zapisnika o oštećenju vozila.
 • uz popunjenu prijavu štete (svi podaci u prijavi se moraju čitko popuniti) dostaviti račun o popravci sa fiskalnim isečkom, fotokopiju vozačke i saobraćajne dozvole, putni nalog, zapisnik o uviđaju ili službenu belešku MUP-a, fotokopiju ovlašćenja za korišćenje vozila i dr.

Obrasci za prijavu štete

Prijava osiguranog slučaja za putno zdravstveno osiguranje

U slučaju potrebe za asistencijom, čim se dogodi osigurani slučaj, ili postoji mogućnost dešavanja, Osiguranik je obavezan da izvrši prijavu osiguranog slučaja na sledeći način:

 • odmah pozove Centar za pomoć na telefon koji se nalazi na polisi ili drugom dokumentu,
 • izvrši identifikaciju davanjem osnovnih podatak o sebi (ime i prezime, broj pasoša, broj polise i sl.),
 • dostavi broj telefona i adresu, u inostranstvu, na koju može biti kontaktiran,
 • ukratko opiše vrstu i način nastanka osiguranog slučaja.

Nakon prijave osiguranog slučaja, Centar za pomoć daje saglasnost i dalje instrukcije kako bi se sproveo potreban postupak lečenja, ili obezbedile usluge asistencije.

Osiguranik je u obavezi da postupi po instrukcijama dobijenim od Centra za pomoć i javi se u predloženu ustanovu, prilažući polisu osiguranja službama zdravstvene ustanove u koju je upućen.

Ukoliko se Osiguranik ne obrati Centru za pomoć ili ne postupi po instrukcijama istog, u obavezi je da troškove lečenja plati na licu mesta, a po povratku u zemlju prebivališta podnese osiguravaču zahtev za naknadu štete (troškova lečenja). Kako bi ostvario pravo na naknadu troškova plaćenih u inostranstvu, Osiguranik je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • kompletno popunjenu prijavu štete (obrazac se preuzima sa našeg sajta)
 • original polise osiguranja (kopija u slučaju multi polise ili grupne polise)
 • kopiju pasoša i to strane sa ličnim podacima, sa vizom i stranice sa ulaznim I izlaznim pečatom zemlje destinacije putovanja, a u vezi sa predmetnim putovanjem, ili kopija svih strana pasoša u slučaju multi polise. Ukoliko se troškovi potražuju za dete bez sopstvenog pasoša, potrebna je kopija pasoša roditelja na čijem pasošu je dete prijavljeno.
 • kompletna original medicinska dokumentacija (medicinski izveštaj koji sadrži dijagnozu i opis medicinskog tretmana, prepis lekova i dr.) koja glasi na ime Osiguranika i sadrži datum lečenja, overena od strane ovlašćenog lekara u inostranstvu
 • original računi za lečenje ili lekove
 • dokaz da su računi na ime izvršenih medicinskih usluga plaćeni (fiskalni račun/slip platne kartice/overa pečatom i potpisom ovlašćene osobe u inostranstvu)
 • kopija kartice tekućeg računa na koji će se eventualno izvršti uplata
 • ukoliko je osigurani slučaj nastao u saobraćajnoj nezgodi potreban je izveštaj policije
 • prevod dokumentacije na srpski ili engleski jezik sa overom sudskog tumača (trošak prevoda snosi Osiguranik)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih – ukoliko se troškovi potražuju za maloletno dete
 • ostala dokumenatcija po zahtevu Osiguravača (prepis zdravstvenog kartona iz zemlje prebivališta I sl.).

Napred navedenu dokumentaciju treba poslati na adresu: Poštanski fah 109, Savska 2, Beograd 6, 11000 Beograd.