Prijava štete

Prijava štete

Postupak prijave štete

Kada nastane osigurani slučaj – šteta osiguranik je dužan da:

 • sve štete prouzrokovane požarom, eksplozijom, provalnom krađom, razbojništvom i sve štete na vozilima po osnovu osiguranja kaska i auto-odgovornosti odmah prijavi nadležnoj službi policije u mestu u kome je nastala šteta;
 • preduzme sve potrebne radnje da se ograniče štetne posledice nastalog osiguranog slučaja;
 • obavesti osiguravača o nastanku štete, telefonom ili lično, Sektoru procene i likvidacije šteta u Beogradu, Zrenjaninski put 11 na telefone +381 11 450 13 01, +381 11 450 13 02, +381 11 450 13 05, u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 14/IV na telefon 021/425-945 ili na mail stete@globos.rs ili najbližem predstavništvu, gde će dobiti detaljna uputstva o daljem postupku rešavanja štete;
 • ukoliko je prijava učinjena usmeno, telefonom ili na neki drugi način, štetu i pisanim putem prijavi obrascima prijave šteta, koji se mogu preuzeti sa našeg sajta ili u našem najbližem organizacionom delu;
 • do dolaska predstavnika osiguravača ne promeni stanje na mestu štete, osim ako je promena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno sprečavanja povećanja štete. U tom slučaju mora obezbediti merodavne dokaze o uzroku i obimu oštećenja.

Prijava šteta na imovini

U slučaju nastanka štete na imovini, pored opštih napomena datih u postupku prijave šteta, Osiguranik treba da postupi na sledeći način:

Za slučaj provalne krađe ili razbojništva:

 • formirati komisiju i izvršiti popis uz prisustvo predstavnika osiguravača;
 • nakon popisa, nadležnoj službi MUP-a podneti na overu odštetni zahtev sa spiskom ukradenih stvari. Jedan primerak ovog zahteva, overen od strane MUP-a, dostaviti osiguravaču zajedno sa ostalom dokumentacijom;
 • ukoliko se radi o razbojništvu potrebno je dostaviti izjave svedoka;
 • uz prijavu štete dostaviti popisne liste, evidencije predaje pazara, ulazne fakture, presek fiskalne kase, knjigovodstvene kartice i dr.

Za slučaj loma mašina:

 • ukoliko proces proizvodnje zahteva hitno otklanjanje štete osiguranik je dužan obezbediti merodavne dokaze o uzroku i obimu štete (fotografisati predmet štete, sačuvati zamenjene delove i sl.)
 • uz popunjenu prijavu štete dostavlja se zapisnik o izvršenoj defektaži predmeta štete sačinjen od strane ovlašćenog servisa ili ovlašćenog stručnog lica, račun o izvršenoj popravci, radni nalog i dr.

Obrasci za prijavu štete

Prijava nesrećnog slučaja (nezgode)

U slučaju nastanka nesrećnog slučaja (nezgode) osiguranik je u obavezi da:

 • u najkraćem mogućem roku prijavi lekaru radi pregleda i da bez oklevanja preduzme sve potrebne mere radi lečenja, kao i da se pridržava lekarskih saveta i uputstava u pogledu načina lečenja;
 • o nesrećnom slučaju obavesti osiguravača u pisanoj formi, čim mu to zdravstveno stanje dozvoli, popunjavanjem Opšte prijave o nesrećnom slučaju;
 • uz popunjenu prijavu štete (svi podaci u prijavi se moraju čitko popuniti) dostavi svu dokumentaciju navedenu na poleđini Opšte prijave o nesrećnom slučaju.

Obrasci za prijavu štete

Prijava šteta usled nastupanja teže bolesti/hirurške intervencije

U slučaju nastupanja teže bolesti, odnosno nakon izvršene hirurške intervencije, osiguranik je u obavezi da:

 • kada mu to zdravstveno stanje dozvoli, podnese zahtev za naknadu iz osiguranja;
 • uz popunjen obrazac prijave štete priloži kompletnu medicinsku dokumentaciju (od prvog javljanja lekaru do završetka lečenja) i drugu dokumentaciju na zahtev osiguravača.

Obrasci za prijavu štete

Prijava šteta na motornim vozilima

U slučaju nastanka štetnog događaja na vozilu iz osnova kasko osiguranja postupiti na sledeći način:

 • sve štete nastale na osiguranom vozilu obavezno prijaviti policiji radi sačinjavanja zapisnika o uviđaju, odnosno službene beleške;
 • ukoliko je šteta posledica saobraćajne nezgode neophodno je preduzeti sve mere za dalje bezbedno odvijanje saobraćaja, pružiti pomoć ukoliko ima povređenih, zaštititi tragove nezgode do dolaska nadležnog organa za vršenje uviđaja; prikupiti podatke o drugim učesnicima saobraćajne nezgode (vozilima, vozačima, putnicima, svedocima) i njihovim polisama osiguranja
 • odmah, a najkasnije u roku od tri dana po saznanju obavestiti osiguravača o šteti na vozilu radi pregleda vozila i sačinjavanja zapisnika o oštećenju vozila. Ukoliko vozilo nije u voznom stanju procenitelj izlazi na lice mesta (kod osiguranika ili u servis) radi procene. Napominjemo da osiguravač ne može platiti štetu, ukoliko se vozilo popravi bez zapisnika o oštećenju vozila.
 • uz popunjenu prijavu štete (svi podaci u prijavi se moraju čitko popuniti) dostaviti račun o popravci sa fiskalnim isečkom, fotokopiju vozačke i saobraćajne dozvole, putni nalog, zapisnik o uviđaju ili službenu belešku MUP-a, fotokopiju ovlašćenja za korišćenje vozila i dr.

Obrasci za prijavu štete