Osigurano domaćinstvo za miran san

Osigurano domaćinstvo za miran san

Zašto biram Globos osiguranje?

Vaša nekretnina je jedna od najdragocenijih stvari koje posedujete, bilo da ste je kupili, nasledili, otplatili ili još uvek otplaćujete. Zar ne bi trebalo nešto toliko vredno i osigurati? Većina ljudi je svesna da im je potrebno osiguranje domaćinstva, ali to ili odlažu ili ne stižu. Vrlo mala ulaganja u odnosu na vrednost osigurane imovine, sigurnost i opuštenost i kada ste kod kuće i kada ste odsutni i kada rentirate nekretninu čine osiguranje domaćinstva vrlo atraktivnim osiguranjem. Globos osiguranje je logičan izbor kao vodeća osiguravajuća kuća u ažurnosti rešavanja odštetnih zahteva što je ključan parametar Narodne banke Srbije prilikom ocenjivanja pouzdanosti osiguravajućih kuća. Na ovaj način, Globos osiguranje potvrđuje ozbiljnost svog poslovanja i posvećenost klijentima kojima ovaj podatak pruža sigurnost u isplatu štete u situacijama kada se dogodi osigurani slučaj, što je za klijente sa druge strane ključni faktor zadovoljstva. 


Kako da odaberem pravu polisu? Da li je najjeftinije uvek i najbolje?

Kao što i sami znate, najjeftinije nije uvek i najbolje. Tržište nudi najrazličitije pakete za osiguranje vaše nekretnine. Savet za odabir prave polise i adekvatnog osiguravajućeg pokrića za vašu nekretninu je razgovor sa agentom osiguranja, sagledavanje i procena rizika (predmeta osiguranja) te odabir sveobuhvatnog osiguranja/osiguravajućeg pokrića koje će vam pružiti/obezbediti miran san i sigurnost. 

Za odabir najbolje ponude, ukoliko se prethodno odlučite za ponude nekoliko osiguravajućih kuća, najbitnija je provera osiguranih rizika, tj. uporedivost ponuda. Pažljivom analizom, možete utvrditi gde su razlike, koji od rizika su uključeni/isključeni, kolike su vrednosti/sume osiguranja za pojedine rizike

Polisa baš za mene

Savetujemo da prilikom traženja ponude, agenta osiguranja obavestite o svim činjenicama bitnim za vašu nepokretnost, jer ćete time dobiti najviše. Konkretno, lokalitet vašeg objekta u odnosu na plavnost područja definiše potrebu za ugovaranjem rizika poplave i bujice, postojanje pomoćnih objekata izgrađenih od čvrstih materijala otvara pitanje da li i njih želite osigurati, život u zgradi najčešće traži ugovaranje osiguranje od odgovornosti prema trećim licima, čime obezbeđujete dobre komšijske odnose čak i onda kada „vaša šteta“ napravi štetu komšiji i sl.

Za sve one koji žele kompletno osiguranje svoje nekretnine, Globos osiguranje je pripremilo „Moje toplo gnezdo“, paket osiguranja široke palete rizika, uz osiguranje od nezgode.

Uobičajene greške mogu izazvati neočekivana dešavanja

Osiguranje domaćinstva štiti moj dom i moje stvari, zidove, podove, stakla na vratima i prozorima, pa čak i moju garažu od nepredvidivih dešavanja. Meni je bitno da osiguram svoj dom, jer je to moja najveća životna investicija, a u istovremeno i mesto gde se okuplja moja porodica i prijatelji, i gde želim da se osećam sigurno.

Moje toplo gnezdo, paket osiguranja domaćinstva pokriva štete nastale na građevinskom objektu, stvarima domaćinstva i pomoćnim objektima (ukoliko se ugovori). Osigurani rizici:

 

    • Požar, koji je možda najinvazivniji rizik sa najviše izazvane štete

    • Udar groma, oluja, grad

    • Eksplozija, pad letelice, manifestacija i demonstracija

    • Zemljotres, ukoliko se posebno ugovori

    • Izliv vode iz instalacija, što obuhvata neočekivano izlivanje vode iz vodovodnih, odvodnih (kanalizacionih) i toplovodnih instalacija pripadajućih objektima, kao i iz uređaja za grejanje toplom vodom

    • Poplavna bujica u sklopu dodatnog paketa za stanove i kuće u vodoplavnim područjima

    • Lom mehaničke opreme građevinskog objekta (lom instalacija i opreme)

    • Provalna krađa i razbojništva (za stvari domaćinstva)

    • Lom stakala

    • Iznenadni rizici prodora atmosferskih voda, težine snega i pada drveta za stanove koji su tome izloženi

    • Odgovornosti prema trećim licima

    • Posledica nesrećnog slučaja (nezgode) za članova domaćinstva

Šta ne može da se osigura paketom Moje toplo gnezdo?

Građevinski objekat koji nije nenastanjen duže od 60 (šezdeset) dana u kontinuitetu, vikendice, objekti koji su nedovršeni, u fazi izgradnje bilo kojim svojim delom, improvizovani objekti i ostali objekti slabe građevinske kategorije (pokretne ili stacionarne kamp prikolice, kontejneri za stanovanje, barake, objekti sa mekom prekrivkom, objekti privremenog, odnosno montažnog karaktera i sl.), kao i stvari domaćinstva u njima.

Zatim su to motorna vozila, prikolice svih vrsta, plovni i vazduhoplovni objekti, kao i rezervni delovi za ista, građevinski i investicioni materijal, televizijske i sve druge antene smeštene van zatvorenog prostora, sve vrste oružja uključujući lovačko, trofejno oružje i antikvitete te vrste, sve vrste spisa, ličnih i ostalih dokumenata, hartija od vrednosti, vrednosnih papira i sl, stvari na slobodnom prostoru, u pomoćnim objektima, kao i stvari koje se ne nalaze na mestu osiguranja koje je navedeno u polisi. Osiguranjem nije obuhvaćena ni šteta koja nastane na staklima (prozorska i na vratima) pomoćnih prostorija i pomoćnih objekata građevinskog objekta, kao i na zastakljenim terasama i lođama.

Kako da na najlakši način prijavim štetu. Šta da očekujem i kako da se ponašam u takvim trenucima?

Najbrže i najjednostavnije je preuzeti obrazac za prijavu štete sa web strane https://globos.rs/sr/prijava-stete  i poslati popunjen obrazac na stete@globos.rs ili pozvati call centar na broj telefona +381 11 36 36 958 i dobiti mailom obrazac, popuniti ga i poslati popunjen obrazac na stete@globos.rs. Brzo i lako.

Šta da ne osiguravam?

Naš savet je da ne osiguravate svoj dom od opasnosti koje mu ne prete, npr. od poplave, ukoliko živite na uzvišenju ili u području u kojem nema reke, odnosno polava se nikad nije desila.  

A popusti?

Naravno, ima i popusta ako ugovarate na duži rok ili ugovorite osiguranje od više rizika, odnosno ako se odlučite za plaćanje premije u celosti.